Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Sanok na lata 2017 – 2023 zatwierdzony

Dnia 15 maja 2018 roku, Uchwałą nr 430/8938/18, Zarząd Województwa Podkarpackiego  w Rzeszowie wpisał „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Sanok na lata 2017-2023” do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

[fb_button]

Czytaj dalej

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Sanok na lata 2017-2023 przyjęty

 

 

Informujemy, że uchwałą nr XXXI/251/17 Rady Gminy Sanok z dnia 27 kwietnia 2017r. Gmina Sanok przyjęła do realizacji Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sanok na lata 2017 – 2023, który stanowi kluczowy element gminnej polityki rewitalizacji w perspektywie do roku 2023. Pełna treść dokumentu znajduje się na stronie   http://gmina.sanok.com.pl/bip  w  zakładce Prawo Lokalne/Uchwały  lub w Biurze Funduszy Pomocowych w Urzędzie Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23,  38-500 Sanok, V piętro, pokój 511.

[fb_button]

Czytaj dalej

Wójt Gminy Sanok zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sanok na lata 2017-2023”

Zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu oraz możliwości składania wniosków, zastrzeżeń i uwag do wyłożonego dokumentu.

Dokument zostanie wyłożony do publicznego wglądu począwszy od dnia 17 marca 2016 roku:

  • w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Sanok ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok , w godz. pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku  w godz.: 7.30 – 15.30, pokój  nr 511;
  • w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminasanok.pl oraz na stronie internetowej www.gmina.sanok.com.pl/bip
  • Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie od 17.03.2017 r. do 24.03.2017 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

  • mieszkańcy Gminy,
  • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomo...
Czytaj dalej

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Sanok na lata 2017-2023

W Gminie Sanok trwają prace nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017 – 2023. Jest to niezbędny dokument, który pozwoli sięgnąć po środki na ważne projekty z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej. Prace nad dokumentem są też okazją do wspólnej refleksji – co w szczególności w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej jest pilnego do zrealizowania.

Gmina Sanok na zadanie pn. „Opracowanie programu rewitalizacji w Gminie Sanok” otrzymała dotację celową w wysokości 34 650,00 zł (90%) na podstawie umowy nr RR-II.052.8.64.2016 z Województwem Podkarpackim. Wkład Gminy Sanok stanowi 10% i wynosi 3 850,00 zł.

Efektem pracy w ramach realizacji projektu „Opracowanie programu rewitalizacji w Gminie Sanok” będzie wieloletni prog...

Czytaj dalej

SPOTKANIA KONSULTACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU REWITALIZACJI W GMINIE SANOK

Trwają prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Sanok na lata 2017-2023. Zakończył się etap diagnostyczny pracy, który obejmował analizę problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych oraz infrastrukturalnych. Przeanalizowano dane statystyczne, a także wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców.

Posłużyły one do wyznaczenia obszaru rewitalizacji. Kryteria wyboru obszaru nie są dowolne, a€“ określają je szczegółowe wytyczne, a gotowy Program Rewitalizacji musi zostać pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski.

W Gminie Sanok jako obszar rewitalizacji zostały wyznaczone następujące miejscowości: Falejówka, Jurowce, Liszna, Łodzina, Markowce, Mrzygłód, Raczkowa, Srogów Górny, Stróże Wielkie, Tyrawa Solna, Wujskie, Załuż...

Czytaj dalej