Uwaga! 7 stycznia 2022 dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Sanok

 

ZARZĄDZENIE Nr 286/2021

 

 

 

Zarządzenie Nr 286/2021
Wójta Gminy Sanok
z dnia 30 grudnia 2021 r.
 

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2022 r. przysługującego
w zamian za święto przypadające w sobotę.

 

Na podst. art.33 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 9j.t.Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 1320 z późn.zm.)

 

zarządzam
co następuje:

 

§1

Ustalam dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Sanok, w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r.

§2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty oraz do wiadomości mieszkańców Gminy Sanok poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy Sanok.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sanok
Anna Hałas