Gmina Sanok otrzymała dofinansowanie w programie Polska Cyfrowa „Granty PPGR-Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Gmina Sanok znalazła się na liście wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Projekt „Granty PPGR” ma na celu wyeliminowanie ograniczeń w dostępności cyfrowej dla uczniów z terenów popegeerowskich. Gmina Sanok otrzymała dofinansowanie w kwocie 288 000,00 zł (100% wnioskowanej kwoty) na zakup 117 sztuk komputerów służących do nauki zdalnej. Wkrótce podpiszemy umowę z operatorem projektu i przystąpimy do prac przetargowych, mających na celu wyłonienie Wykonawcy zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Dofinansowanie w ramach grantów dla poszczególnych gmin określono jako iloczyn ilości dzieci z rodzin po PPGR razy maksymalną stawkę za jednostkę komputera, która uległa zmianie na etapie weryfikacji wniosków i wynosi odpowiednio:

  • 2 500 zł na laptop lub komputer stacjonarny
  • 1000 zł na tablet

Szczegółowe informacje na temat programu Cyfrowa Gmina dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr