Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Sanok, 17.11.2021 roku

Ogłoszenie

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Zgodnie z art. 6c ust. 3a i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)

Wójt Gminy Sanok informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (zamówienie publiczne będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego łącznie na odbieranie odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych).

W związku z powyższym:

właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, może w terminie do 20 stycznia 2022 r.:

  • złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Sanok.

W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę z którym zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Oświadczenie nie może być odwołane przez okres obowiązywanie umowy o udzielnie zamówienia publicznego (tj. do 31 grudnia 2022 r.),

  • odwołać złożone uprzednio oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Sanok, jeżeli nieruchomość była wyłączona z systemu na podstawie oświadczenia.

Gmina Sanok postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na mocy uchwały nr XXIV/205/2012 Rady Gminy Sanok z dnia 29 listopada 2012 r.

Pisemne oświadczenie wraz z kopią umowy należy złożyć do dnia 20 stycznia 2022 r. na adres: Urząd Gminy w Sanoku, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, telefon: 13 46 56 588.

 

Wzór oświadczenia w załączniku.