Przypominamy! 24 grudnia br. (piątek) Urząd Gminy Sanok będzie nieczynny

Zarządzenie nr 271/2021
Wójta Gminy Sanok
z dnia 2 grudnia 2021 r.

W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2021 r. przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę.

Na podstawie art.33 ust.1  i ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (j. t. Dz. U.  z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.)

zarządzam
co następuje:

§1

Ustalam dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Sanok, w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.

§2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty oraz do wiadomości mieszkańców Gminy Sanok poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy Sanok.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE 24 grudnia 2021 r. – podpis