Komitet Społeczny „Przyjazna Dłoń” prowadzi zbiórkę pieniędzy w ramach pomocy humanitarnej dla Ukrainy

W dniu 28 lutego 2022 r. został powołany Komitet Społeczny „Przyjazna Dłoń” przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku, mający społeczno-opiekuńczy i humanitarny cel. Osobą reprezentującą jest pan Paweł Wdowiak- Zastępca Wójta Gminy Sanok.
Komitet prowadzi zbiórkę środków finansowych WYŁĄCZNIE na utworzone konto z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców przebywających na terenie RP w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub ze wględu na pobyt tolerowany opuszczających objętą działaniami wojennymi Ukrainę.

 

Wpłat należy dokonywać na poniższy nr rachunku bankowego:

59 8642 1184 2018 0024 7144 0014

 

Posiadaczem rachunku jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok

Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych artykułów spożywczych, higienicznych i wszelkich innych produktów pierwszej potrzeby dla uchodźców z Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Sanok.

Informujemy, że zbiórka prowadzona przez Komitet Społeczny „Przyjazna Dłoń” przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku NIE JEST ZBIÓRKĄ PUBLICZNĄ w myśl art.1 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych ( tj. Dz.U. poz. 1672 z 2020r.) „Art. 1.

1. Zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferzezadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),oraz na cele religijne.
2. Miejsca publiczne to miejsca ogólnodostępne, a w szczególności ulice, place, parki i cmentarze.”