Konieczność uzupełnienia dokumentów w ramach konkursu granty PPGR

Termin dostarczenia dokumentów do 10 grudnia 2021 r.

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które uruchomiło program wsparcia dla dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego podało komunikat dotyczący zmiany zasad weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu.

Pełnoletni uczniowie szkół średnich oraz rodzice/opiekunowie prawni uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sanok, którzy złożyli oświadczenia związane z udziałem w projekcie, zobowiązani są dostarczyć do Urzędu Gminy Sanok następujące dokumenty:

1. Potwierdzające POKREWIEŃSTWO w linii prostej pomiędzy dzieckiem a osobą pracującą niegdyś w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej

W tym celu do 10 grudnia br. należy złożyć kopię i oryginały dokumentów (do wglądu) takie jak: odpisy aktów urodzenia, akt małżeństwa i inne. Dokumenty te muszą wskazywać na stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu.

W przypadku braku odpisów aktów należy zwrócić się do najbliższego Urzędu Stanu Cywilnego.

2. Poświadczające ZATRUDNIENIE w PGR osób wskazanych jako krewnych w linii prostej dzieci kwalifikujących się do otrzymania sprzętu komputerowego (jeśli nie zostały dołączone wcześniej), tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni.

Złożone oświadczenia podlegające weryfikacji zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu, uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących w przypadku potwierdzenia ich przynajmniej jednym ze wskazanych dokumentów:

 • świadectwo pracy,
 • umowa o pracę,
 • zaświadczenie z KOWR,
 • zaświadczenie z ZUS,
 • legitymacje ubezpieczeniowe,
 • inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych (np. ksero listy płac, zaświadczenia, stron starego typu dowodu osobistego).

W tym celu wszystkie osoby, które złożyły oświadczenie bez ww. dokumentów zobowiązane są do ich przedłożenia do 10 grudnia br. (kopię i oryginały dokumentów do wglądu).

UWAGA!
Osoby, które nie dostarczyły i nie posiadają ww. dokumentów o zatrudnieniu swoich przodków proszeni są o podanie NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 7 GRUDNIA 2021 r. danych identyfikacyjnych przodków:

 • imię i nazwisko pracownika (w przypadku kobiet nazwisko panieńskie),
 • imiona rodziców pracownika,
 • data urodzenia,
 • dokładna nazwa PGR oraz lata pracy w PGR, wpisując je w tabelę – załącznik do komunikatu.

Na tej podstawie Gmina Sanok wystąpi do KOWR z wnioskiem o potwierdzenie zatrudnienia. Przekazanie powyższych danych musi nastąpić poprzez dostarczenie dokumentu do Urzędu Gminy Sanok.

3. Poświadczające MIEJSCE ZAMIESZKANIA w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

W tym celu należy złożyć do 10 grudnia br. kopię i oryginały dokumentów (do wglądu) takich jak: rachunki za wodę, śmieci, opłacanie podatku od nieruchomości itp.

4. W przypadku uczniów zerówek szkolnych i szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Sanok – należy złożyć:

 • zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły (imię, nazwisko, klasa, adres zamieszkania)
 • zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy, że dziecko/rodzina nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
 • W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym.

Powyższe dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Sanok (ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok V piętro; p. 511) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2021  r. od poniedziałku do piątku w  godzinach:  7:30-15:30.

Wskazane dokumenty będą podstawą do weryfikacji Państwa oświadczeń.

Z uwagi na aktualne wymogi Centrum Projektów Polska Cyfrowa OŚWIADCZENIA, KTÓRYCH NIE UDA SIĘ POPRAWNIE I W PEŁNI ZWERYFIKOWAĆ, ZOSTANĄ ODRZUCONE! W związku z tym prosimy o dołożenie wszelkich starań aby dostarczyć ww. dokumenty potwierdzające w terminie.

Przypominamy jednocześnie, że zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się Gminy Sanok do uczestnictwa w programie i wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania. Złożenie dokumentów niezgodnych z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Funduszy Pomocowych i Promocji, pod numerem tel: 13 46 56 551 lub 13 46 56 580 (wew.105)

 

Załącznik:  Uzupełnienie informacji dot. osoby zatrudnionej w PPGR