Nowa Strategia Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021-2027. Mieszkańcu Twój głos ma znaczenie!

Konsultacje społeczne
Strategii Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021-2027

Wójt Gminy Sanok informuje, że Uchwałą nr XL/289/2021 z dnia 21 września 2021 r. Rada Gminy Sanok przystąpiła do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021-2027, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój gminy w ciągu najbliższych lat. Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021-2027.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 09 listopada do 14 grudnia 2021 r. w formie zbierania uwag i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (obowiązuje data wpływu).

Wypełnione formularze można dostarczać:

  • do skrzynki wystawionej w sekretariacie Urzędu Gminy Sanok (pokój nr 201) mieszczącym się na II piętrze w budynku przy ul. Kościuszki 23; 38-500 Sanok w godzinach pracy Urzędu 7:30-15:30,
  • drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej gminy Sanok https://ankieta.deltapartner.org.pl/strategia_sanok_uwagi.
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021-2027 dostępny będzie od dnia rozpoczęcia konsultacji, tj. od 09 listopada 2021 r.,:

  • na gminnym portalu internetowym gminasanok.pl w zakładce: „Nowa Strategia Rozwoju Gminy Sanok”
  • w Biuletynie Informacji Publicznej http://gmina.sanok.com.pl/bip/,
  • bezpośrednio w Biurze Funduszy Pomocowych i Promocji (budynek Urzędu Gminy, 38-500 Sanok, ul. Kościuszki 23 – pokój nr 511).

Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie zgłoszone po wskazanym terminie oraz przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym.

 


Szanowni Mieszkańcy;

Gmina Sanok przystępuje do opracowania kluczowego gminnego dokumentu planistycznego tj. „Strategii Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021-2027”.
Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem, który wskazuje kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego gminy, pozwala sięgnąć po środki finansowe na ważne projekty m.in. z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej w nowej perspektywie unijnej, a co więcej za pomocą przeprowadzonych konsultacji (ankiety) pozwala poznać najpilniejsze potrzeby mieszkańców.

W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z prośbą o czynny udział w badaniu ankietowym. Niech wspólna praca nad dokumentem będzie okazją do poznania Państwa potrzeb i oczekiwań dotyczących zarówno obecnego, jak i przyszłego rozwoju naszej małej Ojczyzny – Gminy Sanok.

                                                                                                                                                            Wójt Gminy Sanok
                                                                                                                                                                 Anna Hałas

ANKIETA dla mieszkańca