Otwarcie ofert: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sanoczek oraz w części miejscowości Prusiek i Zabłotce

Gmina Sanok informuje, że w dniu 15 marca br. o godz. 1230 miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sanoczek oraz w części miejscowości Prusiek i Zabłotce”.

W przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie oferty złożył jeden oferent. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonej oferty pod kątem spełniania wszystkich wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Na sfinansowanie w/w zamówienia Gmina Sanok zamierza przeznaczyć 5 000 000,00 złotych brutto (słownie: pięć milionów złotych 00/100).

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA  o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia