Otwarcie ofert- przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niebieszczany i Mrzygłód

Gmina Sanok informuje, że w dniu 26 stycznia br. o godz. 1230 miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niebieszczany i Mrzygłód.

W przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie oferty złożył jeden oferent. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonej oferty pod kątem spełniania wszystkich wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Na sfinansowanie w/w zamówienia Gmina Sanok zamierza przeznaczyć 7 700 000,00 złotych brutto (słownie: siedem milionów siedemset tysięcy złotych 00/100).

INFORMACJA z otwarcia ofert