Otwarcie ofert- przetarg na Obsługę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pisarowcach

Gmina Sanok informuje, że w dniu 21 stycznia br. o godz. 1230 miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. „Obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pisarowcach.

W przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie oferty złożyło dwóch oferentów. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonych ofert. Pod uwagę będą brane te, które spełniają wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na sfinansowanie w/w zamówienia Gmina Sanok zamierza przeznaczyć 370 000,00 zł brutto.

INFORMACJA z otwarcia ofert