OTWARCIE OFERT: Przetarg na „Wykonanie elewacji oraz robót towarzyszących Klubu Seniora w miejscowości Mrzygłód”

Gmina Sanok informuje, że w dniu 23 marca br. o godz. 1230 miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. „Wykonanie elewacji oraz robót towarzyszących Klubu Seniora w miejscowości Mrzygłód”.

W przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie oferty złożyło pięciu oferentów. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonych ofert pod kątem spełniania wszystkich wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Na sfinansowanie w/w zamówienia Gmina Sanok zamierza przeznaczyć 190 000,00 złotych brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA  o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia