Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródła ciepła i rodzaju spalanych paliw dla właścicieli budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Od 1 lipca trwa obowiązek rejestracji źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Do rejestracji ogrzewania zobowiązani są właściciele i zarządcy budynków. Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklaracjęTakich źródeł nie trzeba było wcześniej rejestrować. Zmieniła to ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Sposób składania deklaracji:

W przypadku domu jednorodzinnego deklarację składa właściciel lub współwłaściciel. Natomiast w przypadku budynków wielorodzinnych – zarządca. Jest jednak wyjątek, jeśli ktoś na własną rękę zainstalował sobie dodatkowe źródło ciepła w mieszkaniu, np. kozę, piec czy kominek. Wówczas powinien sam je zarejestrować, albo poinformować o tym zarządcę, by ten uwzględnił to dodatkowe źródło w deklaracji składanej dla całego budynku.

Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet, nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/edowód. Jeżeli nie masz dostępu do Internetu deklarację możesz złożyć osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości albo wysłać do urzędu listem poleconym.

Terminy na złożenie deklaracji

Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw eksploatowanych przed 1 lipca 2021 r. W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. będzie to 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklaracja zawiera:

  • Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby
  • Adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw.
  • Opcjonalnie numer telefonu właściciela lub zarządcy Adres email również opcjonalnie
  • Informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Gdzie są dostępne deklaracje?

Informacje dotyczące dostępu do deklaracji elektronicznych oraz formularze deklaracji papierowych będą dostępne na stronie Gminy Sanok od 1 lipca 2021 r. oraz w Urzędzie Gminy Sanok ul. Kościuszki 23, 38500 Sanok.

 

Źródło: https://zone.gunb.gov.pl/aktualnosci/