Uwaga! Zmiana dotycząca wywozu odpadów z niezamieszkałych nieruchomości

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !!!!

Wójt Gminy Sanok przypomina, że do 20 stycznia 2022 roku właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, mogą:

  • złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Sanok.

W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Oświadczenie nie może być odwołane przez okres obowiązywanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego (tj. do 31 grudnia 2022 r.)

  • odwołać złożone uprzednio oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Sanok, jeżeli nieruchomość była wyłączona z systemu na podstawie oświadczenia.

W związku z powyższym oświadczenia wraz z kopią umowy można składać w Urzędzie Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, V piętro pokój 503.

Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku niezbędne jest złożenie nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, którzy nie wyłączą się z systemu odbierania odpadów komunalnych.

Od 1 stycznia 2022 roku zmianie ulegają zarówno stawki opłat jak i sam sposób naliczania opłaty. Stawki opłat dostępne są na stronie http://odpady.gminasanok.pl w zakładce Opłaty-Uchwała o stawkach.

 

UWAGA!!!
Zmiana dotyczy tylko nieruchomości niezamieszkałych.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 13 46 56 588.