WYJAŚNIENIE ZAPISÓW UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ – Uchwała Antysmogowa nie oznacza obowiązku „PRZEJŚCIA NA GAZ”

Uchwała antysmogowa tj. uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr LII/869/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. (weszła w życie 3 czerwca 2018 r.) w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, wprowadza ograniczenia w wykorzystywaniu urządzeń służących do ogrzewania (kotłów zasilające centralne ogrzewania jak i urządzeń wydzielające ciepło, czyli kominków, piecyków typu koza, pieców kaflowych, trzonów kuchennych) w których spala się  paliwo stałe czyli węgiel, ekogroszek, drewno kawałkowe, wióry drewniane, pellet.

Powyższe nie oznacza, że wszyscy muszą zainstalować kocioł na gaz. Na rynku są dostępne kominki spełniające wymogi ekoprojektu, oraz kotły na paliwo stałe (pellet i drewno kawałkowe) spełniające wymogi 5 klasy spalania i ekoprojektu oraz kotły zgazowujące drewno.

KOTŁY ZASILAJĄCE CENTRALNE OGRZEWANIE

Kotły zakupione i zainstalowane po 3 czerwca 2018 ale do  31 grudnia 2019 roku muszą spełniać standardy emisyjności zanieczyszczeń zgodne z 5 klasą wg. normy  PN-EN 303-5:2012.

Kotły zakupione i zainstalowane po 1 stycznia 2020 roku muszą spełniać minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 1 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe –  czyli muszą posiadać deklarację ekoprojektu.

TERMINY DOPUSZCZAJĄCE UŻYWANIE STARYCH KOTŁÓW

Uchwała antysmogowa – określa terminy, do których dozwolone jest używanie starych kotłów centralnego ogrzewania zakupionych przed 3 czerwca 2018 roku, niespełniających minimalnych standardów emisyjności zgodnych z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń:

 • do 31 grudnia 2021 r. – dla kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej;
 • do 31 grudnia 2023 r – dla kotłów eksploatowanych od 5 lat do 10 lat od daty ich produkcji;
 • do 31 grudnia 2025 r. – dla kotłów eksploatowanych poniżej 5 lat od daty ich produkcji;
 • do 31 grudnia 2027 r. – dla kotłów spełniających wymagania klasy 3 i 4 pod względem granicznych wartości emisji.

MIEJSCOWE OGRZEWACZE CZYLI KUCHNIE, KOMINKI, KOZY, PIECE

Miejscowe ogrzewacze czyli kuchnie, kominki, kozy, piece zakupione i zainstalowane po 3 czerwca 2018 roku muszą spełniać minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 1 i 2 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy na paliwo stałe.

Uchwała antysmogowa – określa termin do którego dozwolone jest używanie starych ogrzewaczu zakupionych przed 3 czerwca 2018 roku.

 • do 31 grudnia 2022 r. mogą być eksploatowane kuchnie, kominki i inne ogrzewacze na paliwo stałe, jeżeli nie posiadają certyfikatu Ecodesign lub deklaracji producenta, że spełniają wymagania ekoprojektu.

Osoba wykorzystująca kocioł, piec, inny ogrzewacz jest zobowiązany do wskazania spełniania wymagań określonych w niniejszym zapisie poprzez przedstawienie instrukcji dla instalatorów i użytkowników, która potwierdzi spełnienie wymagań ekoprojektu.

JAKIEGO PALIWA NIE WOLNO UŻYWAĆ

W instalacjach (kotłach, piecach itp.) zakazuje się stosowania:

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
 • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20% (biomasa stała to drewno kawałkowe, trociny, kora, odpady z drewna pod warunkiem, że nie jest zanieczyszczone impregnatami, farbami, lakierami).

Oczywiście zakazane jest spalanie wszelkiego rodzaju odpadów stałych czy płynnych.

 

KTO MOŻE KONTROLOWAĆ WYKONANIE ZAPISÓW UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ

zgodnie z art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska kontrole mogą przeprowadzać

 • u osób fizycznych – pracownicy upoważnieni przez Wójta Gminy;
 • u prowadzących działalność gospodarczą – pracownicy upoważnienie przez starostę lub WIOŚ;
 • u prowadzących działalność związaną z przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko oraz wymagających zezwoleń na wytwarzanie odpadów i zezwoleń zintegrowanych dla instalacji komunalnych – pracownicy upoważnieni przez marszałka województwa lub WIOŚ.

Zgodnie z art. 334 Prawa ochrony środowiska „Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa (…) podlega karze grzywny”, która zgodnie z art. 24 kodeksu wykroczeń może sięgać od 20 zł do 5000 zł (w postępowaniu man­datowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł). Pracownik gminy nie nakłada mandatu – Wójt może skierować sprawę o ukaranie w związku z popełnieniem wykroczenia.