Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki o nr 21/18 położonej w miejscowości Jurowce

WÓJT GMINY SANOK
woj. podkarpackie
GKI.7151.4.2021

Sanok dnia 30.11.2021 r.

 

WYKAZ

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ), art. 13 i art. 25 ust. 1 i ust. 2, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy   z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XVIII/118/2008 Rady Gminy Sanok z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania  na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz Zarządzenia Wójta Gminy Sanok Nr 262/2021 z dnia 25 listopada 2021r., Wójt Gminy Sanok podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Sanok, przeznaczonego do oddania w najem:

 

Położenie:

Nr działki:

Nr księgi wieczystej:

Powierzchnia użytkowa:

Woj.:  podkarpackie,
Jedn. ewid.: Gmina Sanok, Obręb: Jurowce

21/18

KS1S/00052028/1

34,25 m2

Opis nieruchomości: przedmiotem najmu jest lokal użytkowy mieszczący się na parterze budynku o nr porządkowym 102, położony w miejscowości Jurowce, na działce oznaczonej nr 21/18.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:  najem w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej – gabinet rehabilitacji dzieci.

Wysokość i terminy wnoszenia opłat z tytułu najmu: miesięczny czynsz najmu wynosi 168,51 zł netto (słownie: sto sześćdziesiąt osiem złotych 51/100) plus podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

Uwagi: Najemca prócz czynszu będzie zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane z przedmiotem najmu niezależne od właściciela.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Sanok, Sanok ul. Kościuszki 23 oraz umieszcza się na stronie internetowej Gminy Sanok i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sanok, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez publikację w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotowej sprawy można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Sanok, Sanok ul. Kościuszki 23, pokój 402, w godz. 7.30 – 15.30, tel. 13 46 56 574.