XLIII Sesja Rady Gminy Sanok

We czwartek  25 listopada  2021 r. o godzinie 15:00 odbędzie się XLIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Gminni Radni będą obradować w sali narad Urzędu Gminy w Sanoku.

 

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Sanok Nr XLI/2021;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłaty za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych z terenu Gminy Sanok;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sanok;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/294/2021 Rady Gminy Sanok z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania;
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Sanok;
 13. Informacja z analizy złożonych oświadczeń majątkowych za 2020 rok;
 14. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania;
 15. Zakończenie sesji.

                                                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Sanok
                                                                                                                                                   Tadeusz Wojtas

 

 

UWAGA!!!
Ze względu na sytuację epidemiologiczną i koniecznością dotrzymania wymogów bezpieczeństwa w sesji będą brali udział tylko Radni oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Sanok.