XLIX Sesja Rady Gminy Sanok

Uprzejmie zawiadamiam, że XLIX Sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Sanok
odbędzie w dniu 25 marca (piątek) 2022 r.
o godzinie 12:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Sanoku
.

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sanok;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Sanok polegającej na wyłączeniu terenów sołectw Bykowce i Zabłotce oraz części terenu sołectwa Trepcza z Gminy Sanok i włączenia do Miasta Sanoka;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca na terenie gminy Sanok do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, obejmującej lokal użytkowy w budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Jurowce oraz o odstąpieniu od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sanok na rok 2022;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego
  „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Sanok;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku ;
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie w udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Sanockiego;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego na wniosek mieszkańców;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego Gminnej Komisji do spraw Referendum w gminie Sanok i obwodowych komisji  do spraw referendum ;
 17. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania;
 18. Zakończenie sesji.

                                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy Sanok
                                                                                                                                                          Tadeusz Wojtas