XLV Sesja Rady Gminy Sanok

W środę 29 grudnia 2021 r. o godzinie 15:30 odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Gminni Radni będą obradować w sali Narad Urzędu Gminy w Sanoku.

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Sanok Nr XLII/2021, XLIII/2021 oraz XLIV/2021;
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności za rok 2021;
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Gminy z działalności za rok 2021;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Szesnastej Zmiany Studium Uwarunkowań
  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sanok.”;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Sanok na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2029;
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XLIII/309/2021 Rady Gminy Sanok z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Sanok;
 13. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania;
 14. Zakończenie sesji.

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy Sanok
                                                                                                         Tadeusz Wojtas

 

 

UWAGA!!!
Ze względu na sytuację epidemiologiczną i koniecznością dotrzymania wymogów bezpieczeństwa w sesji będą brali udział tylko Radni oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Sanok.