XLVI Sesja Budżetowa Rady Gminy Sanok

W czwartek 27 stycznia 2022 r. o godzinie 15:00 odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy Sanok VIII kadencji – sesja budżetowa. Gminni Radni będą obradować w Wiejskim Domu Kultury w Kostarowcach.

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanok na lata 2022-2033;
 4. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2022;
 • Przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
 • Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie budżetu;
 • Przedstawienie opinii Komisji Budżetowej i Finansów o projekcie budżetu;
 • Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie;
 • Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego;
  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego;
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego;
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla sołtysów;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sanok na rok 2022;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sanok na rok 2022;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, ratowników OSP za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu;
  8. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania;
  9. Zakończenie sesji.

                                                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy Sanok
                                                                                                                                                  Tadeusz Wojtas