XLVIII Sesja Rady Gminy Sanok

W dniu 03 marca (czwartek) 2022 r. o godzinie 14:30 w sali Narad Urzędu Gminy w Sanoku
odbędzie się XLVIII Sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Sanok.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Sanok Nr XLV/2021, XLVI/2021;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w obrębie Trepcza oraz odstąpieniu od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie utworzenia Gminy Strachocina w skład, której wejdą obszary sołectw: Lalin, Pakoszówka i Strachocina odpowiada przepisom ustawy o referendum lokalnym;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie utworzenia Gminy Mrzygłód w skład, której wejdą obszary sołectw: Dębna , Dobra, Hłomcza, Łodzina, Mrzygłód i Tyrawa Solna  odpowiada przepisom ustawy o referendum lokalnym;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sanok na 2022 rok;
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022;
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sanok;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „ Łodzina 5”, terenu obejmującego złoże „ Łodzina – San I”, położonego w Gminie Sanok;
 13. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania;
 14. Zakończenie sesji.

                                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Sanok
                                                                                                                                                       Tadeusz Wojtas