Zarządzenie Wójta Gminy Sanok w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Zarządzenie Nr 37/2022
Wójta Gminy Sanok
z dnia 01.03.2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt. 3, art.31 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.), art. 27 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1133 z późn. zm.)  oraz Uchwały Nr V/19/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 25 lutego 2011r. w  sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 

zarządzam co następuje:

§1

 

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sanok
    w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
  2. Ogłoszenie o otwartym konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  3. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sanok;
  • w siedzibie Urzędu Gminy w Sanoku na tablicy ogłoszeń;
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Sanok.

§2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.